€ 0,00
Gratis verzending

algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Over ons

Zonoogmode.nl is de online winkel van De Jong Optiek te Wolvega
Wij leveren uitsluitend originele producten in de originele verpakking.
Ook kunnen wij u originele onderdelen leveren.

Prijzen en levertijden

De op deze site getoonde prijzen zijn in euro's, tenzij anders vermeld
en inclusief B.T.W.. De verzendkosten (binnen Nederland) zijn in ieder
geval tot 31 maart gratis bij betaling vooraf (op het na de bestelling
doorgeven bankrekeningnummer) en betaling met iDeal. Voor levering
buiten Nederland kunt u contact op nemen met onze klantenservice
via info@dejongwolvega.nl

De meeste artikelen op deze site zijn uit voorraad leverbaar.
Zodra wij de bestelling en betaling hebben ontvangen zullen wij proberen
uw bestelling binnen 5 (werk)dagen te leveren. Mocht een artikel niet op
voorraad zijn, zullen wij u daar meteen van op de hoogte stellen. Wij proberen
het artikel binnen 28 dagen aan u te leveren. Indien de bestelling niet binnen 28
dagen geleverd kan worden bestaat de mogelijkheid de bestelling te annuleren.

Retouren

Mocht u bij aflevering niet tevreden zijn over het geleverde artikel verzoeken
wij u ons zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen een bericht te
sturen naar service@zonoogmode.nl . Afhankelijk van uw klacht en
onze beoordeling zal in overleg worden besloten het artikel om te ruilen
of het bedrag aan u terug te boeken. Reeds gedragen producten kunnen niet
worden geretourneerd. Retouren worden alleen geaccepteerd als de verpakking
en het product onbeschadigd zijn. Uw aankoopbedrag minus de verzendkosten
zal na correcte ontvangst aan u worden betaald.
Retouren kunt u zenden aan :
Zonoogmode.nl Hoofdstraat Oost 31 , 8471 JH WOLVEGA

Privacy statement

Zonoogmode.nl respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze website.
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming ter beschikking
stellen aan derden, met uitzondering van de partijen die ingeschakeld worden bij
de uitvoering van uw bestelling.

Algemene voorwaarden

Bovenstaande voorwaarden zijn indicatief zijn de geldige voorwaarden
Onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Definities
Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen. overeenkomsten, gesloten met gebruikmaking
van de website www.zonoogmode.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere
Algemene voorwaarden* deze Algemene voorwaarden van toepassing. Het
accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt
onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden.
3. Van het in deze algemene Voorwaarden bepaalde kan schriftelijk door
zonoogmode.nl worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze
Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van kracht.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele
nadere overeenkomsten ten behoeve van zonoogmode.nl worden bedongen,
worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door zonoogmode ingeschakelde tussenpersonen en derden. .

Overeenkomsten

1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het
aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden ,
2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de
ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische
en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt
hij voor een veilige webomgeving
4 De ondernemer kan zich- binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument
aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang
zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op
grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij
gerechtigd een bestelling te weigeren of er bijzondere voorwaarden aan te verbinden
5 De ondernemer zal bij het product de volgende informatie meesturen :
* Het bezoekadres van de vestiging waar de consument met klachten terecht kan
* De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik
kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
* De informatie over bestaande services na aankoop en garanties.
* Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten
Is de bepaling in het vorige lid slecht van toepassing op de eerste levering.

Prijzen

De bij het artikel genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief B.T.W.
Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
zonoogmode.nl kan niet worden gehouden aanprijsvermeldingen die onjuist zijn,
Bijvoorbeeld van kennelijke zet-en/of invoer of drukfouten.
Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend

Betalingen

Betaling kan geschieden op een van de ondergenoemde wijzen.
Tevens vindt u de mogelijkheden op de website van zonoogmode.nl
onder de betalingsmogelijkheden. Aan de bestelling van de klant kunnen nadere voorwaarden
worden gesteld. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per
mail met daarin de totale kosten en eventueel de verzendkosten vermeld.
De betalingsmogelijkheden zijn als volgt.
* iDeal,
* Overboeking per bank. De betaling moet binnen 7 dagen na orderdatum zijn ontvangen waarna
de bestelling zal worden verzonden.
* Paypal
* Onder Rembours

Levering

Zonoogmode streeft erna om de bestelling binnen 1 a 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is zonoogmode.nl echter niet verplicht.
De uiterste leveringsdatum is 30 dagen na plaatsen van de bestelling. Indien het niet mogelijk is
om een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daar tijdig over geïnformeerd
en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
Afwijkingen in kleur-, type-, tekst-en/of prijswijzigingen worden voorbehouden.
Aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven
En zo volledig als de redelijkheid beschrijft.

Eigendomsrecht

De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over , indien de klant al hetgeen op grond van de ter zake geleverde goederen aan zonoogmode.nl heeft voldaan.

Retourneren of ruiling van artikelen.

Indien u bij aflevering niet tevreden bent over uw bestelling dient u ons
(zonoogmode.nl) daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven
werkdagen na aflevering daarvan in kennis te stellen via info@dejongwolvega.nl
Na deskundige beoordeling zal in overleg met u worden besloten of het product wordt omgeruild of dat het aankoopbedrag aan u wordt terugbetaald exclusief de verzendkosten..
De artikelen dienen in onberispelijke staat en in de originele onbeschadigde verpakking te worden teruggestuurd.

Klachten met betrekking tot levering van uw bestelling

Zonoogmode.nl doet er alles aan om een perfect product te leveren.
Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daa
Daarbij eventuele gebreken via info@dejongwolvega te melden. Graag met naam , 0rdernummer En bankgegevens .

Onduidelijkheden

Voor misverstaan, verminking, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestellingen
En mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel
In het verkeer tussen de klant en zonoogmode.nl, dan wel tussen spotrtbrillenshop.nl en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen de klant en zonoogmode.nl,
Is zonoogmode.nl niet aansprakelijk , tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van zonoogmode.nl

Overmacht

Zonoogmode.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder
Rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mede te delen en zulks zonder dat zonoogmode.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit
In de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen, en overeenkomsten
Waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden,
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd
Aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Veilig en uitgebreid betaalgemak

Filteren
bottom menu onder
Toon de resultaten
Menu